17. skupščina Varnost Ljubljana d.d.

Na podlagi 19. člena statuta družbe VARNOST LJUBLJANA, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.d. Ljubljana, Trg OF 13, Ljubljana

 sklicujem

 17. SKUPŠČINO VARNOST LJUBLJANA, D.D.

ki bo dne 30.8.2013 ob 8. uri

v poslovnih prostorih družbe na naslovu v Ljubljani, Staničeva ul. 41

  

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da na podlagi devetega odstavka 19. člena statuta zasedanje skupščine vodi predsednik nadzornega sveta Peter Volgemut, notarski zapisnik pa sestavi vabljeni notar Jože Rožman iz Domžal, za preštevalko glasov se izvoli Vesna Alibabić.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2012, seznanitev skupščine s prejemki članov organa vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v poslovnem letu 2012 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za leto 2012 izkazan v višini 1.758.787,36 EUR se ne razdeli.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2012

3. Izvolitev članov nadzornega sveta

a) Na predlog nadzornega sveta se za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 30.8.2013 dalje,  kot predstavnika delničarjev v nadzorni svet družbe, izvolita Matjaž Verbole in Peter Volgemut.

b) Ugotovi se, da je zbor delavcev na svojem zasedanju, dne 14.6.2013 za predstavnico delavcev v nadzornem svetu družbe, za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 30.8.2013 dalje, kot predstavnico delavcev izvolil Vesno Alibabić.

4. Imenovanje revizorja za leto 2013

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2013 imenuje revizijska družba EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju.

Informacije za delničarje:

 Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, predlogom sprememb in dopolnitev statuta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a čl. ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu družbe na naslovu Ljubljana, Staničeva ul. 41 (pritličje-levo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 9. uro in 11. uro, ali po dogovoru.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: VARNOST LJUBLJANA, d.d., Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov: VARNOST LJUBLJANA, d.d., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno s 300. členom zakona o gospodarskih družbah.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305.čl. ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov VARNOST LJUBLJANA, Staničeva 41 (pritličje-levo).

VARNOST LJUBLJANA d.d.

Jure Majhenič

Predsednik uprave

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)